noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne od podstaw

Kompleksowe szkolenie pozwalające na usystematyzowanie zdobytej już wiedzy w zakresie prawa zamówień publicznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia istotne w procedurze przygotowania postępowania, prowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy w tym procesu badania i oceny ofert oraz zawarcia ważnej umowy. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu prowadzącego wszystkie informacje przekazywane są w przystępny i rzeczowy sposób. Obok teoretycznych zagadnień omawianych na szkoleniu, omawiamy także konkretne przykłady z prowadzonych procedur oraz omawiamy praktyczne problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy PZP. Każdorazowo stwarza to okazję do dyskusji i wymiany poglądów na forum uczestników, dzięki czemu szkolenie nabiera pełniejszego charakteru i czyni je wartościowym w kontekście codziennej pracy w zamówieniach publicznych. Szkolenie to polecamy wszystkim osobom będącym pracownikami podmiotów realizujących zamówienia publiczne, zwłaszcza tym Zamawiającym,  którzy mają już pewne podstawy, ale w trakcie tego szkolenia pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych w konkretny i uporządkowany sposób. Szkolenie każdorazowo w ankietach poszkoleniowych oceniane bardzo wysoko. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Szkolenie to realizowane jest w formule 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ
mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Zamówienia publiczne OD PODSTAW - wzorzec udzielania zamówień – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamówienia publiczne OD PODSTAW - wzorzec udzielania zamówień – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

09.10.2023 - 10.10.2023 (za 9 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Łódź Hotel Tobaco

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena VAT 23%:

1220 zł

Więcej
Szkolenie - Zamówienia publiczne OD PODSTAW - wzorzec udzielania zamówień – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamówienia publiczne OD PODSTAW - wzorzec udzielania zamówień – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

12.10.2023 - 13.10.2023 (za 12 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Bydgoszcz Hotel City

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena VAT 23%:

1220 zł

Więcej

Zakres szkolenia Zamówienia publiczne od podstaw

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

 

1. Wprowadzenie – niezbędne akty prawne. Zbiór przepisów dla początkujących. Reguły wykładni przepisów prawa.
2. Systematyka ustawy – kluczowe informacje. Stosowanie przepisów w zależności od wartości przedmiotu zamówienia.
3. Kluczowe definicje – kiedy mamy do czynienia z dostawą, usługą robotą. Co to są dokumenty zamówienia, a czym jest dokumentacja zamówienia. Kto odpowiada za dokumenty w jednostce.
4. Zasady udzielania zamówień publicznych w praktyce zamawiającego – równe traktowanie i uczciwa konkurencja, bezstronność, efektywność.
5. Szacowanie wartości zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane krok po kroku. Oferty częściowe a zamówienie udzielane w częściach. Zasady postępowania. Prawidłowa dokumentacja szacowania.
6. Dozwolony i niedozwolony podział zamówienia na części. Konsekwencje błędów na etapie szacowania wartości zamówienia.
7. Przeprowadzenie procedury dla zamówień o wartości poniżej 130.000 zł – przykładowy schemat postępowania. Kluczowe zapisy wewnętrznego regulaminu. Sposoby postępowania w przypadku braku regulaminu w jednostce.
8. Zamówienia o wartości powyżej 130.000 zł – przygotowanie postępowania – specyfikacja warunków zamówienia krok po kroku:
a. Opis przedmiotu zamówienia – zasady dokonywania opisu zgodnie z przepisami ustawy. Przykładowe nieprawidłowości.
b. Warunki udziału w postępowaniu – zasady tworzenia warunków udziału w postępowaniu. Spełnianie warunków udziału w przypadku wystąpienia konsorcjów i podmiotów trzecich.
c. Przesłanki wykluczenia – obligatoryjne i fakultatywne. Konsekwencje wprowadzenia przesłanek fakultatywnych do dokumentów zamówienia.
d. Kryteria oceny ofert – zasady tworzenia kryteriów. Kryteria niemierzalne. Zasada efektywności
e. Dokumenty przedmiotowe i podmiotowe – katalog dokumentów, zasady wzywania do uzupełnienia.
9. Wszczęcie postępowania – minimalny termin niezbędny na przeprowadzenie procedury. Zasady zamieszczania ogłoszeń.
10. Tryb podstawowy krok po kroku:
a. Wariant I
b. Wariant II
c. Wariant III
11. Udzielanie wyjaśnień do swz. Zasady liczenia terminów.
12. Prawidłowe wezwanie wykonawcy do uzupełnienia i do wyjaśnień. Podstawy prawne pism kierowanych do wykonawcy.
13. Badanie i ocena ofert:
a. Przesłanki odrzucenia ofert
b. Odrzucenie ofert – wymagania formalne – jak budować uzasadnienie faktyczne i prawne.
c. Poprawa omyłek w ofertach – zasady postępowania.
14. Wybór oferty najkorzystniejszej – obowiązki publikacyjne.
15. Unieważnienie postępowania – obowiązki zamawiającego.
16. Umowa w zamówieniach publicznych.
a. Wymagania ustawowe w zakresie umów na dostawy, usługi, roboty budowlane.
b. Niedozwolone zapisy w umowach.
c. Możliwość udzielania zaliczek, zabezpieczenie zaliczki.
d. Waloryzacja umów zawartych z wykonawcami – kiedy i o ile waloryzować kontrakty.
e. Aneksowanie umów – zasady postępowania i obowiązki publikacyjne.
17. Dyskusja.

Szkolenie Zamówienia publiczne od podstaw - Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do: