noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne od podstaw

Kompleksowe szkolenie pozwalające na usystematyzowanie zdobytej już wiedzy w zakresie prawa zamówień publicznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia istotne w procedurze przygotowania postępowania, prowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy w tym procesu badania i oceny ofert oraz zawarcia ważnej umowy. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu prowadzącego wszystkie informacje przekazywane są w przystępny i rzeczowy sposób. Obok teoretycznych zagadnień omawianych na szkoleniu, omawiamy także konkretne przykłady z prowadzonych procedur oraz omawiamy praktyczne problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy PZP. Każdorazowo stwarza to okazję do dyskusji i wymiany poglądów na forum uczestników, dzięki czemu szkolenie nabiera pełniejszego charakteru i czyni je wartościowym w kontekście codziennej pracy w zamówieniach publicznych. Szkolenie to polecamy wszystkim osobom będącym pracownikami podmiotów realizujących zamówienia publiczne, zwłaszcza tym Zamawiającym,  którzy mają już pewne podstawy, ale w trakcie tego szkolenia pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych w konkretny i uporządkowany sposób. Szkolenie każdorazowo w ankietach poszkoleniowych oceniane bardzo wysoko. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Szkolenie to realizowane jest w formule 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ
mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Zamówienia publiczne kompleksowo

Zamówienia publiczne kompleksowo

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

16.05.2022 - 17.05.2022

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Warszawa Centrum Konferencyjne AS-BUD

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej
Szkolenie - Zamówienia publiczne od podstaw - wzorzec udzielania zamówień z uwzględnieniem najnowszych zmian – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamówienia publiczne od podstaw - wzorzec udzielania zamówień z uwzględnieniem najnowszych zmian – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

23.05.2022 - 24.05.2022 (za 7 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Zielona Góra Hotel Amadeus

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej
Szkolenie - Zamówienia publiczne od podstaw - wzorzec udzielania zamówień z uwzględnieniem najnowszych zmian – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamówienia publiczne od podstaw - wzorzec udzielania zamówień z uwzględnieniem najnowszych zmian – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

26.05.2022 - 27.05.2022 (za 10 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Wrocław Hotel Europeum

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej
Szkolenie - Zamówienia publiczne kompleksowo - wzorzec udzielania zamówień z uwzględnieniem najnowszych zmian – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamówienia publiczne kompleksowo - wzorzec udzielania zamówień z uwzględnieniem najnowszych zmian – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

20.06.2022 - 21.06.2022 (za 35 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Szczecin Hotel Novotel

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej

Zakres szkolenia Zamówienia publiczne od podstaw

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

 

1. Zagadnienia wprowadzające – systematyka ustawy.
2. Omówienie rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy PZP. Zamawiający publiczni, Zamawiający sektorowi, Zamawiający subsydiowani – wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe.
4. Kluczowe definicje: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych; Dokumenty za-mówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia; Raport z realizacji zamówienia; Inne.
5. Planowanie postępowań – obowiązkowa aktualizacja planów w trakcie roku. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji w jednostce jako podstawa planowania i udzielania zamówień.
6. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia.
7. Wykonanie obowiązkowej analizy przed wszczęciem postępowania – zwiększenie znaczenia dialogu na linii Zamawiający-Wykonawcy.
8. Komisje przetargowe. Przesłanki wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.
9. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:
a) Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z głoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Dialog konkurencyjny; Partnerstwo innowacyjne; Zamówienie z wolnej ręki.
10. Tryb podstawowy a przetarg nieograniczony – porównanie. Kluczowe obowiązki Zamawiającego:
a) Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
b) Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
d) Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
e) Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
f) Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
g) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
h) Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
i) Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
j) Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
k) Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
l) Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
m) Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
n) Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
o) Wybór oferty po terminie związania.
p) Oferty dodatkowe w postępowaniu.
q) Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
r) Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.
11. Usługi społeczne – regulacje.
12. Umowy: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.
13. Obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją (ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.
14. Środki ochrony prawnej – zasady postępowania oraz regulacje szczególne. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.
15. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.
16. Obowiązki informacyjne, zasady udostępniania dokumentacji oraz obowiązki publikacyjne ciążące na Zamawiających. Rejestr umów i obowiązki z nim związane.
17. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie Zamówienia publiczne od podstaw - Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do: