noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne w jednostkach sektora obronności

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dedykowane szeroko rozumianemu sektorowi obronności i bezpieczeństwa. Bardzo dokładnie omówimy aktualne regulacje związane z tym szczególnym trybem wydatkowania środków publicznych. Szczególne nacisk w trakcie tego szkolenia postawimy na zagadnienie właściwego opisu przedmiotu zamówienia lub zmiany przeznaczenia w przypadku zakupów uzbrojenia, środków komunikacji, umundurowania lub specjalistycznych środków transportu. Zwrócimy szczególną uwagę na pewne rozbieżności, które występują w raportach pokontrolnych.

Szkolenie to realizowane jest w formule 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne w jednostkach sektora obronności - zakres tematyczny

BLOK I. Wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
1) Źródła prawa europejskiego i polskiego.
2) Zasady udzielania zamówień.
3) Pojęcie i klasyfikacja zamówień publicznych.
4) Obowiązek stosowania ustawowych procedur udzielania zamówień:
a) kwoty progowe
b) wyłączenia – w tym związane podstawowym interesem bezpieczeństwa państwa
5) Zasady kwalifikowania odrębnych zamówień a odpowiedzialność za naruszenie przepisów – dlaczego warto planować zamówienia:
a) tożsamość i podobieństwo zamówień
b) szacowanie wartości zamówień

BLOK II. Udzielanie zamówień klasycznych z uwzględnieniem specyfiki jednostek sektora bezpieczeństwa i obronności.
1) Tryby udzielania zamówień a wartość zamówienia:
a) zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
b) zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
2) Najczęściej stosowane tryby udzielania zamówień:
a) tryby konkurencyjne:
– przetarg nieograniczony
– tryb podstawowy
b) tryb niekonkurencyjny – zamówienie z wolnej ręki
3) Przebieg postępowania w trybach konkurencyjnych (porównanie):
a) SWZ – udostępnienie, wyjaśnianie, zmiany dokumentów zamówienia
b) termin związania ofertą – obowiązki zamawiającego
c) kwalifikacja podmiotowa – oświadczenie wstępne a podmiotowe środki dowodowe
d) badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej
e) zakończenie postępowania i wykonanie umowy – nowe obowiązki zamawiającego
4) Negocjacje w celu ulepszenia treści ofert:
a) tryb podstawowy – przydatne narzędzie w zamówieniach o wartości mniejszej niż progi unijne
b) negocjacje z ogłoszeniem – czy warto rezygnować z przetargu nieograniczonego?
5) Szczególne instrumenty i procedury:
a) dla kogo umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, konkurs?
b) czym faktycznie różni się udzielanie zamówień na usługi społeczne?
6) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego.

BLOK III. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
1) Przedmiotowy zakres zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
a) sprzęt wojskowy
b) newralgiczne: sprzęt, roboty budowlane, usługi
c) roboty budowlane lub usługi przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych
d) zabezpieczeniem obiektów będących w dyspozycji podmiotów realizujących zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
2) Tryby udzielania zamówień:
a) tryby konkurencyjne
b) tryby niekonkurencyjne
3) Odrębności proceduralne:
a) kwalifikacja podmiotowa:
– podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu
– wstępne oświadczenie a podmiotowe środki dowodowe
b) podstawy odrzucenia ofert
c) przesłanki unieważnienia postępowania
4) Przetarg ograniczony oraz negocjacje z ogłoszeniem jako podstawowe tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze konkurencyjnym.
5) Zamówienie z wolnej ręki – kiedy można zrezygnować z konkurencji w postępowaniu?
6) Bezpieczeństwo informacji w postępowaniu i na etapie wykonania umowy w sprawie zamówienia.
7) Podwykonawcy:
a) wymagania w zakresie podwykonawstwa
b) procedura wyboru podwykonawców
8) Szczególne instrumenty i procedury:
a) umowa ramowa
b) ułatwienia przy udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe.
9) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

BLOK IV. Dyskusja.

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa - adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane dla jednostek wojskowych, Regionalnych Baz Logistycznych oraz Wojskowych Okręgów Gospodarczych