noweprzetargi.pl

Zamówienia sektorowe

Polecamy szkolenie z zakresu zamówień publicznych sektorowych. Szkolenie kompleksowe, 2 pełne dni dają pewność gruntownego przerobienia obszernego materiału szkoleniowego. Dalsze części szkolenia będziemy się skupiać na konkretnych przepisach oraz problemach wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Najwięcej czasu zostanie poświęcone na  temat udzielania zamówień sektorowych w różnych trybach oraz na inne regulacje prawne procedury sektorowej w odróżnieniu od zamówień klasycznych. Ważnym  elementem szkolenia jest również przedstawienie elektronicznych środków komunikacji oraz środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szkolenie to realizowane jest w formule 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Udzielanie zamówień sektorowych – kluczowe aspekty i sprawdzone metody realizacji procedur.

Udzielanie zamówień sektorowych – kluczowe aspekty i sprawdzone metody realizacji procedur.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

30.11.2023 - 01.12.2023 (za 2 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej

Szkolenie Zamówienia sektorowe - zakres merytoryczny

1. Wprowadzenie:
1) Pojęcia sektorowych zamówień oraz sektorowych zamawiających w nowym Prawie zamówień publicznych;
2) Kwotowe progi stosowania Prawa zamówień publicznych;
3) Wyłączenia ze stosowania Prawa zamówień publicznych;

2. Właściwe przepisy – na co zwrócić szczególną uwagę:
1) Struktura ustawy i mylące odesłania – relacja pomiędzy poszczególnymi działami Prawa zamówień publicznych;
2) Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego;
3) Zamówienia o charakterze mieszanym – sprzeczności interpretacyjne w tym zakresie – interpretacja oparta o dyrektywy unijne.

3. Udzielanie zamówień sektorowych – tryby oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych:
1) Tryby o charakterze konkurencyjnym;
2) Tryby o charakterze niekonkurencyjnym;
3) Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

4. Udzielanie zamówień sektorowych w trybie przetargu nieograniczonego:
1) Specyfikacja warunków zamówienia:
a) zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne, a co pominięto?
b) wszczęcie postępowania a miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ,
c) wyjaśnianie treści SWZ,
d) zmiana treści SWZ i konsekwencje zmiany:
• może być za późno…
• ryzyko unieważnienia postępowania,
• możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia.

2) Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia:
a) zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a dostępność dla osób niepełnosprawnych i projektowanie dla wszystkich użytkowników – różne reżimy prawne, różne obowiązki, różne podmioty zobowiązane,
b) opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia oraz przedmiotowe środki dowodowe,
c) wizja lokalna,
d) zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań – konieczność jeśli warunki udziału w postępowaniu nie mają być iluzją.
3) Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) sposób przedstawiania informacji o terminie związania ofertą w SWZ,
b) wymagania dotyczące wadium, jego forma, zwrot i zatrzymywanie,
c) termin związania ofertą a moment wyboru oferty najkorzystniejszej,
d) czy wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą i czy to ma sens?
4) Ocena ofert:
a) zakres, sposób i skutek oceny ofert – przesłanki odrzucenia ofert i kryteria oceny ofert,
b) rola przedmiotowych środków dowodowych w aspekcie kryteriów oceny ofert.
5) Kwalifikacja podmiotowa:
a) podstawy wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym – co z sankcjami?,
b) warunki udziału w postępowaniu,
c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia a oświadczenie z art. 117 Pzp,
d) udostępnianie zasobów a konieczność wykonania robót budowlanych lub usług,
e) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
a podmiotowe środki dowodowe,
f) odwrócona kolejność oceny ofert,
g) ocena podmiotowa podwykonawców,
h) system kwalifikowania wykonawców – dlaczego tak mało popularny?.

5. Elektroniczne środki komunikacji:
1) Jaka platforma zakupowa – czy system eZamówienia ma szansę na zdobycie popularności w zamówieniach sektorowych?
2) Forma SWZ, sposób udostępniania SWZ oraz jej wyjaśnień i zmian jej treści;
3) Sposoby komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, w tym w zakresie składania ofert;
4) Forma oferty a katalogi elektroniczne;
5) Termin i sposób otwarcia ofert;
6) Obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych ofertach;
7) Narzędzia służące do oceny prawidłowości sporządzenia oferty.

6. Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) Odwołanie;
2) Skarga do sądu;
3) Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

7. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.