Zmiana Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2447). Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.

Zobacz treść rozporządzenia.

Ostatnie wpisy