Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

W  ustawie  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, plan postępowań został uregulowany w art. 23 rozdziału 3 w dziale I tej ustawy.  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.

W porównaniu do art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, najważniejsze zmiany w zakresie planu postępowań dotyczą…

Zobacz pełną treść opinii UZP w tej sprawie

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy