Zmiany w ustawie Pzp już od 15 września

W dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej „ustawą o zmianie ustawy o BFG”. Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 i 2320), dotyczące zamówień publicznych.

I. Art. 22 ustawy o zmianie ustawy o BFG – zmiany w ustawie Pzp

W ustawie Pzp zostały uchylone wyłączenia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 3. Wyłączenia o analogicznej treści jak uchylone zostały wprowadzone jako dodatkowe punkty w art. 11 ust. 5 (pkt 10–12) ustawy Pzp, który dotyczy niestosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Ponadto w ustawie Pzp w art. 11 ust. 5, zostały dodane kolejne wyłączenia, tj. pkt 13 i 14. Zgodnie ze znowelizowanym art. 11 ust. 5 pkt 13 i 14, przepisów ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne:

13) związanych z zastosowaniem rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598), w szczególności zamówień, których przedmiotem jest:

dokonanie oszacowania określonego w art. 19f ust. 8 tej ustawy,
świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego,
powierzenie podmiotowi trzeciemu zarządzania prawami, o których mowa w art. 19b ust. 1 tej ustawy;

14) na usługi Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakresie zlecenia przez:

ministra właściwego do spraw finansów publicznych spraw i czynności związanych z udzieleniem wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436 oraz z 2021 r. poz. 1598), lub udzieleniem gwarancji spłaty kredytu refinansowego, o której mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą udzielonego wsparcia lub udzielonej gwarancji,
Narodowy Bank Polski spraw i czynności związanych z udzieleniem kredytów, o których mowa w art. 42 i art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598), w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą tych kredytów.

Powyższe zmiany przewidziane w ustawie Pzp weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy o zmianie ustawy o BFG, tj. 15 września 2021 r.

Dodatkowo w art. 44 ustawy o zmianie ustawy o BFG wprowadzony został przepis przejściowy, z którego wynika, że:

do umów ramowych zawartych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z uwzględnieniem uchylanego art. 10 ust. 1 pkt 5 lub art. 11 ust. 3 ustawy Pzp, przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o BFG stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umów ramowych zawartych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z uwzględnieniem uchylanego art. 10 ust. 1 pkt 5 lub art. 11 ust. 3 ustawy Pzp, przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o BFG stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

II. Art. 20 ustawy o zmianie ustawy o BFG – zmiany w ustawie o Prokuratorii Generalnej RP

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej została wprowadzona zmiana w art. 18 ust. 2 polegająca na obniżeniu progu wartości przedmiotu zamówienia z kwoty 100 000 000 zł do 50 000 000 zł, który łączy się z obowiązkiem uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa opinii prawnej Prokuratorii Generalnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy dotyczących zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp.

Ponadto w art. 18 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej została wprowadzona analogiczna zmiana polegająca na obniżeniu progu wartości czynności prawnej z kwoty 100 000 000 zł do 50 000 000 zł, który łączy się z obowiązkiem uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa opinii prawnej Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa.

Powyższe zmiany przewidziane w ustawie o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zobacz ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy