Już obowiązuje rozporządzenie unijne w sprawie technologii neutralnych emisyjnie

W dniu 28 czerwca br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1735 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji technologii neutralnych emisyjnie i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (tzw. Rozporządzenie NZIA). Rozporządzenie stanowi jeden z aktów sektorowych wprowadzających określone regulacje w obszarze zrównoważonych zamówień publicznych (art. 25 – Wkład w zrównoważoność i odporność w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego).

Rozporządzenie NZIA stosuje się od 29 czerwca br., jednak w odniesieniu do zamówień publicznych obowiązki nałożone na instytucje i podmioty zamawiające, a wynikające z art. 25 rozporządzenia, będą powszechnie stosowane od 30 czerwca 2026 r. Do 30 czerwca 2026 r., przepisy art. 25 ust. 1 rozporządzenia stosuje się wyłącznie do zamówień udzielanych przez centralne jednostki zakupujące zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 16 dyrektywy 2014/24/UE i art. 2 ust. 1 pkt 12 dyrektywy 2014/25/UE oraz do zamówień o wartości co najmniej 25 mln EUR, co wynika z art. 49 ust. 3 rozporządzenia.

Art. 25 ust. 1 rozporządzenia NZIA – W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych zakresem stosowania dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE lub 2014/25/UE, o ile zamówienia obejmują technologie neutralne emisyjnie wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a)–k) niniejszego rozporządzenia jako część ich przedmiotu, lub w przypadku zamówień na roboty budowlane i koncesji na roboty budowlane, które wykorzystują tę technologię, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające stosują minimalne obowiązkowe wymogi dotyczące zrównoważenia środowiskowego ustanowione w akcie wykonawczym, o którym mowa w ust. 5 niniejszego artykułu.

Technologie neutralne emisyjnie obejmują m.in. technologie słoneczne, w tym technologie fotowoltaiczne, technologie baterii i magazynowania energii, czy też technologie pomp ciepła i energii geotermicznej. Zgodnie z art. 25 ust. 5 rozporządzenia, Komisja Europejska ma przyjąć akt wykonawczy określający minimalne wymogi dotyczące zrównoważenia środowiskowego na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 30 marca 2025 r.

Zobacz tekst rozporządzenia

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy