Nowe rozporządzenie wykonawcze Unii Europejskiej ws. e-formularzy

Dnia 15 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych.

Zgodnie z jego art. 1, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 traci moc ze skutkiem od dnia 14 listopada 2022 r.

Od dnia 14 listopada 2022 r. do dnia 24 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej można stosować zarówno formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/2303, jak i formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/1986.

Zobacz polską wersję rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/2303

Źródło: www.uzp. gov.pl

Ostatnie wpisy