13 października 2020 roku – Umowa na zarządzanie PPK zawierana po 1 stycznia 2020 roku a przepisy przejściowe

PYTANIE: Czy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK po 1 stycznia 2021 r. znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych?

ODPOWIEDŹ: W przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK po dniu 1 stycznia 2021 r. zamawiający winien uwzględniać stan prawny obowiązujący w chwili zawierania umowy o zamówienie publiczne. W konsekwencji, jeżeli w odniesieniu do umowy o zarządzanie PPK, zawieranej w dniu 1 stycznia 2021 r. lub po tej dacie, istnieje obowiązek udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z procedurami określonymi w przepisach dotyczących zamówień publicznych, zamawiający winien podpisać umowę po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. W tym kontekście należy wskazać, że do wyżej opisanej sytuacji nie będzie miał zastosowanie art. 90 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym do postępowań o udzielenie zamówień, prowadzonych na podstawie ustawy Pzp, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Należy bowiem zauważyć, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp umowy o zarządzanie PPK stanowią zamówienia wyłączone spod obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W odniesieniu do tych zamówień nie wszczyna się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Pzp, a zatem nie będzie możliwe zastosowanie w stosunku do nich dyspozycji art. 90 ust. 1 ustawy wprowadzającej przepisy nowej ustawy Pzp, w którym jest mowa o postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy