3 listopada 2020 roku – Prezydent RP podpisał ustawę która przywraca wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

W dniu 3 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.  Ustawa „przywraca” wyłączenie stosowania ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przepis brzmi podobnie jak wygasły we wrześniu art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych  oraz  wywołanych nimi  sytuacji  kryzysowych (Dz. U. poz.  1842)  Istotną zmianą w tym zakresie jest tylko kwestia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu takiego zamówienia. Poprzednio należało je opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej. Aktualnie Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia powyżej opisanego zamówienia, będzie zobowiązany zamieścić to ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu powinny być zawarte następujące informacje:

1) nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego;

2) data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną;

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;

4) cena albo cena maksymalna, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszenia ogłoszenia;

5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez  zastosowania przepisów  ustawy  z dnia  29  stycznia 2004  r.  – Prawo zamówień publicznych;

6) nazwa  (firma) podmiotu albo  imię i  nazwisko  osoby, z którymi  została zawarta umowa.

Urząd Zamówień Publicznych uwzględniając powyższe wymagania umożliwił w Biuletyn Zamówień Publicznych możliwość publikacji takiej informacji. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym pytaniu przy wypełnianiu ogłoszenia należy wybrać tryb ogłoszenia nieobowiązkowego, gdyż tryb obowiązkowy przeznaczony jest dla zamówień realizowanych na podstawie Prawa zamówień publicznych i w kolejnych krokach wymaga rozszerzenia informacji dotyczących m.in. trybu udzielania zamówienia, którego nie można wskazać przy zamówieniu realizowanym na podstawie wskazanego powyżej wyłączenia.

Zobacz tekst ustawy

Ostatnie wpisy