Czy podpis profilem zaufanym e-PUAP jest równoważny podpisowi kwalifikowanemu (w kontekście składania JEDZa po 18.04.2018 r.)?

Z treści art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wynika, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Art. 10a ust. 5 ustawy Pzp stanowi również, iż niedochowanie formy elektronicznej (tj. postaci elektronicznej dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia świadczy o nieważności tego oświadczenia. Oznacza to, że złożenie obecnie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w jakikolwiek inny sposób niż w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będzie skuteczne. Wyjaśnić należy, iż wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące identyfikacji elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego stanowią przedmiot regulacji ustawy z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. W świetle przepisów ww. ustawy dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie www.nccert.pl. Podnieść w tym miejscu należy, że kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest tożsamy z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (arg. z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1633). Oznacza to, że JEDZ
podpisany profilem zaufanym jest traktowany jak złożony w niewłaściwej formie. Jednocześnie warto wskazać, że istnieje możliwość podpisywania danych kwalifikowanym podpisem elektronicznym podczas korzystania z platformy ePUAP.

Opinia pochodzi z Informatora Zamówień Publicznych nr2/2018, www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy