Powierzanie innym osobom wykonywania w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności. Składanie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. Pracownik zamawiającego wykonawcą zamówienia.

I. Stosownie do treści art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiający, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Pzp, może jednak powierzyć przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Podmioty te działają jako pełnomocnicy zamawiającego, co oznacza, iż dokonywane przez nich w granicach umocowania czynności pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla zamawiającego.

Cytowany artykuł przewiduje możliwość delegacji całości uprawnień zamawiającego związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. Ograniczenia w powyższym zakresie nie wprowadza art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom zamawiającego. Przepis ten w sposób szczególny przewiduje jedynie możliwość pisemnego powierzenia pracownikom zamawiającego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego. Nie zakazuje on natomiast powierzania tych czynności osobom, nie będącym pracownikami zamawiającego w sytuacji, gdy zgodnie z uprawnieniem wyrażonym w art. 15 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający powierza przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. W konsekwencji, osoby te (osoby którym kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla niego czynności), obowiązane są do złożenia oświadczenia wynikającego z druku ZP-1, odpowiadającego treści art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

Obowiązek złożenia oświadczenia o braku istnienia okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp przez kierownika zamawiającego, w sytuacji powierzenia przez niego innej osobie wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności, uzależnione jest od zakresu powierzanych czynności. Kierownik zamawiającego nie będzie obowiązany do złożenia oświadczenia wynikającego z treści art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, gdy powierzenie dotyczy wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia publicznego. W konsekwencji, gdy na inną osobę zostały powierzone tylko niektóre zastrzeżone dla kierownika czynności, kierownik zamawiającego stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Pzp obowiązany jest złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

Powierzenie innej osobie wykonywanie zastrzeżonych dla kierownika czynności ze względu na brak faktycznie podejmowanych czynności w postępowaniu wywołuje podobne skutki co wyłącznie się z postępowania. Stąd też, kierownik zamawiającego nie będzie zobligowany w takim przypadku do składania oświadczenia. Nie wyłącza to oczywiście odpowiedzialności kierownika zamawiającego za postępowanie o zamówienie publiczne.

II. Należy wskazać, iż przepis art. 17 ust. 2 ustawy Pzp dotyczy wyłącznie osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego. Do takich osób należy zaliczyć również osoby trzecie, którym zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp. W opinii Urzędu, do osób obowiązanych do złożenia oświadczenia z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp należy zaliczyć wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które mogą mieć wpływ na wynik tego postępowania. W konsekwencji, zamawiający powinien zażądać złożenia przedmiotowych oświadczeń od tych osób. W wypadku, gdy treść jednego z oświadczeń wskaże na istnienie okoliczności przewidzianych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, osoba taka podlega wyłączeniu z postępowania. Zamawiający wówczas, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 3 ustawy Pzp, obowiązany jest powtórzyć dokonane przez taką osobę czynności w postępowaniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania), o ile oczywiście osoba podlegająca wyłączeniu w chwili dokonywania czynności wiedziała tych okolicznościach.

Źródło: UZP

Ostatnie wpisy