Projekt nowego Prawa zamówień publicznych już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów.

W dniu 19 czerwca 2019 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych dnia 19 czerwca 2019 roku został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Opracowanie nowej ustawy zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami. Konsultowany dokument spotkał się z szerokim zainteresowaniem, co zostało poparte licznymi uwagami i postulatami. Zidentyfikowano następujące kluczowe problemy w dziedzinie zamówień publicznych, które ma rozwiązać nowe Prawo zamówień publicznych:

 • nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych,
 • niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożona została tylko jedna oferta),
 • brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy,
 • brak powiązania wydatków na zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa, m.in. wzrostu innowacyjności,
 • wybieranie rozwiązań najtańszych, zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie,
 • koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi,
 • ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych,
 • nieefektywny system kontroli zamówień publicznych.

Projekt nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych – nowości:

Zasada efektywności

Projekt wprowadza nową zasadę zamówień publicznych – zasadę efektywności, rozumianą jako uzyskanie jak najlepszego stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. Ma to zapewnić obniżenie kosztów nie poprzez poszukiwanie jak najniższej ceny, ale sprawnie prowadzoną procedurę wykorzystującą wszystkie dostępne w ustawie narzędzia.

Procedura uproszczona poniżej progów unijnych

Jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach.

Obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach o udzielenie zamówienia publicznego

Wsparciu MŚP służyć będą też m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Uzyskanie wzrostu liczby startujących w przetargach chcemy osiągnąć poprzez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych, wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia.

Katalog klauzul niedozwolonych (abuzywnych)

Na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać będą z kolei m.in.  wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (czyli niedozwolonych) oraz nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.  Jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy.

Obniżone opłaty od skargi na orzeczenie KIO

Nowe prawo usprawni też postępowanie skargowe na orzeczenia KIO. Służyć temu będzie m.in. obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO (opłata za skargę do sądu to dziś pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a projekt przewiduje zmniejszenie jej do trzykrotności), czy wydłużenie terminu na wniesienie takiej skargi. Planowane jest ponadto wyznaczenie osobnego sądu ds. zamówień publicznych.

Ugodowe rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie mechanizmu koncyliacji – tzn. ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego działającego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o szybkie rozstrzygnięcie takiego sporu, zanim trafi on na drogę sądową.

Komitet ds. kontroli w zamówieniach publicznych

Następne rozwiązanie to wspólne dla wszystkich zasady przeprowadzania kontroli oraz powołanie komitetu ds. kontroli w zamówieniach publicznych, czyli forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami.

Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.  Urząd będzie pomagał przedsiębiorcom oraz zamawiającym. W tym celu będzie tam działać m.in. specjalna infolinia. Prezes Urzędu będzie również publikował postanowienia umowne sprzeczne z zasadami wskazanymi w PZP oraz wyjaśniał wątpliwości interpretacyjne np. u organów kontroli.

Zobacz pliki do pobrania:

 1. Ocena skutków regulacji Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych – stan na 20 maja 2019 r.
 2. Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy Prawo Zamówień Publicznych – stan na 12 czerwca 2019 r.
 3. Projekt ustawy Prawo Zamówień Publicznych – stan na 21 czerwca 2019 r.
 4. Projekt ustawy Prawo Zamówień Publicznych – uzasadnienie regulacji – stan na 21 czerwca 2019 r.

Ostatnie wpisy