Przykładowe klauzule: mediacyjna i koncyliacyjna w umowach w sprawie zamówienia publicznego przygotowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo,

w obecnym stanie prawnym prowadzenie mediacji i koncyliacji dotyczących sporów wynikających z umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne jest na zasadach ogólnych, ponieważ ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera własnych uregulowań dotyczących polubownego rozwiązania sporów wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych,  która wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2021 r., w Dziale X zawiera regulacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Zgodnie z art. 591 ust. 1 nowej ustawy Pzp, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

W związku z powyższym Prokuratoria Generalna RP, która współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępniła propozycje przygotowanych przez siebie klauzul: mediacyjnej i koncyliacyjnej, związanych z działalnością Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz treść klauzul mediacyjnych i koncyliacyjnych w umowach w sprawie zamówienia publicznego związanych z działalnością Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zwrócić uwagę, że wybór podmiotu, przed którym prowadzone będzie postępowanie polubowne – zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamwówień publicznych – należy do stron. Zaproponowane klauzule dotyczą sytuacji, w której do rozwiązania sporu wybrany został Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyboru innego podmiotu klauzule należy zmodyfikować.

Ostatnie wpisy