Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia – część trzecia już dostępna

Zgodnie z deklaracją Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przy współpracy Wykonawcy Platformy e-Zamówienia tj. Enterprise Services Polska, przygotowało trzecią i ostatnią część dokumentu Standardy Usług i Danych. Jego celem jest dostarczenie dostawcom portali e-Usług kolejnego opisu API wykorzystywanego w integracji Platformy e-Zamówienia z systemami zewnętrznymi. Udostępniona trzecia część obejmuje zakresem pozostałe tryby i procedury .

Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, zostały wprowadzone aktualizacje w już opublikowanym dotychczas dokumencie SUiD, obejmującym przetarg nieograniczony, ogłoszenia w europejskim publikatorze zamówień publicznych TED, tryby jedno i dwuetapowe, autoryzację i uwierzytelnienie. Wspominania aktualizacja wprowadza ujednolicenie i wydzielenie wspólnych elementów opisów, jak również wprowadza rozdziały dotyczące:

 • Trybu Licytacje Elektroniczne
 • Procedur:
  • Dynamiczny System Zakupów,
  • Umowy Ramowe,
  • Konkurs,
  • Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  • Zamówienia sektorowe,
  • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 • Raportów:
  • rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
  • rocznego sprawozdania w zakresie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych.
 • Ogłoszeń o koncesjach

W ramach obsługi powyższego zakresu dodano definicje nowych usług API.

Zobacz standardy usług i danych dla platformy e-Zamówienia – 3 część

Ostatnie wpisy