Wyłączenia stosowania ustawy Pzp przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dniu 12 marca 2022 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 583 ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana dalej „ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy”. W ustawie tej przewidziano wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Zobacz pełną treść ustawy

Art. 12 ust. 6 i 7 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, do zamówień publicznych niezbędnych do:

 • zapewnienia pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1–4, 18 i 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przez wojewodę, inne organy administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów publicznych oraz inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne,
 • informowania o pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

ALE UWAGA!! Udzielając powyższych zamówień, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, wojewoda, inny organ administracji publicznej, jednostka podległa lub nadzorowana przez organy administracji publicznej, jednostka sektora finansów publicznych, inny organ władzy publicznej, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 12 ust. 6, podając:

 1. nazwę i adres siedziby zamawiającego;
 2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
 5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy Pzp;
 6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

Art. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, do zamówień publicznych niezbędnych do:

 • realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przez organy gmin,
 • zakupu sprzętu i usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 6 i 7 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (tj. ww. przepisy dotyczące wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz obowiązku zamieszczania informacji o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Art. 26 ust. 5 i 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, do zamówień publicznych niezbędnych do:

 • zapewnienia prawa do świadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 • dofinansowania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

Zgodnie art. 26 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, podmiot udzielający powyższego zamówienia w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono tego zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o jego udzieleniu, w której podaje:

 1. nazwę i adres siedziby zamawiającego;
 2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
 5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy Pzp;
 6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowaArt. 80 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejZgodnie z art. 80 pkt 5 lit. c ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w zakresie dodawanego w art. 112 ust. 5 w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918), do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia opieki medycznej i pomocy, o których mowa w art. 112 ust. 1 tej ustawy, przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Art. 82 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym Zgodnie z art. 82 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w zakresie dodawanego art. 7c ust. 1 w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 261), do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do realizacji poleceń, o których mowa w art. 7a ust. 1 tej ustawy, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Stosownie do art. 7c ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 7c ust. 1 tej ustawy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje:
  1. nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego;
  2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
  3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
  4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
  5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy Pzp;
  6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.
  Wejście w życie

Zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, ustawa ta weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., z wyjątkiem:

 1. art. 12 ust. 10–16, art. 72 oraz art. 89, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 2. art. 95, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r.

Oznacza to, że ww. regulacje obowiązują z mocą wsteczną, tj. od dnia 24 lutego 2022 r.

Zobacz jak krok po kroku opublikować w BZP informację o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ostatnie wpisy