23 lipca 2020 roku – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych trafił do uzgodnień

W dniu wczorajszym tj, 23 lipca br. do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 272 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej „nową ustawą Pzp”.

Zakres projektowanej regulacji jest obecnie określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 oraz z 2019 r. poz. 2469), zwanym dalej „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, wydanym na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), która z dniem 1 stycznia 2021 r. traci moc w związku z wejściem w życie nowej ustawy Pzp.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia regulującego zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP, wydanego na podstawie art. 272 ust 2 nowej ustawy Pzp, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2022 r.

Projektowane rozporządzenie w odróżnieniu od poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. nie określa wzorów ogłoszeń, a jedynie wymienia informacje jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP. Taki zabieg ma zapewnić pewną elastyczność regulacji i następnie swobodę w graficznym ujęciu zakresu danych jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach.

Projekt rozporządzenia określa w poszczególnych załącznikach zakres informacji dla wszystkich rodzajów ogłoszeń zawartych w BZP, tj.:

1) ogłoszenia o zamówieniu;

2) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy;

3) ogłoszenia o wyniku postępowania;

4) ogłoszenia o konkursie;

5) ogłoszenia o wynikach konkursu;

6) ogłoszenia o zmianie umowy;

7) ogłoszenia o wykonaniu umowy;

8) ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym;

9) ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14 nowej ustawy Pzp;

10) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

W związku z wprowadzeniem w nowej ustawie Pzp nowych rodzajów ogłoszeń projektowane rozporządzenie określa także zakres informacji dla ogłoszeń dotychczas niezamieszanych w BZP, dotyczy to: ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym, ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14 nowej ustawy Pzp, oraz ogłoszenia o wykonaniu umowy. Zamiast dotychczasowego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w projektowanym rozporządzeniu określono zakres informacji dla ogłoszenia o wyniku postępowania, które w nowej ustawie Pzp jest odpowiednikiem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Projektowane rozporządzenie, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określa również tryb przekazywania ogłoszeń do zamieszczenia w BZP. Projekt zakłada, że zamieszczanie ogłoszeń w BZP będzie możliwe po uprzedniej rejestracji w systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego udostępniany będzie BZP. Po rejestracji w systemie teleinformatycznym zamawiający będzie wypełniał wybrany formularz ogłoszenia, a następnie zamawiający będzie przekazywał go w celu zamieszczenia w BZP. Z projektowanego rozporządzenia wynika, że zmiana treści każdego z zamieszczonych ogłoszeń, o których mowa w § 2 pkt 1-9, będzie następowała przez wypełnienie wygenerowanego przez system teleinformatyczny formularza ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w odniesieniu do ogłoszenia, które zamawiający zamierza zmienić.

Projektowane rozporządzenie w sposób ogólny reguluje kwestie zamieszczania ogłoszeń w BZP. Szczegółowe warunki dotyczące rejestracji, zakładania kont użytkowników oraz nadawania im uprawnień w systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego udostępniany jest BZP, będzie określał regulamin tego systemu.

Projekt Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zamieszczania ogłoszeń zamieszczanych w BZP

Załącznik 1 – ogłoszenia o zamówieniu;

Załącznik 2 – ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy;

Załącznik 3 – ogłoszenia o wyniku postępowania;

Załącznik 4 – ogłoszenia o konkursie;

Załącznik 5 – ogłoszenia o wynikach konkursu;

Załącznik 6 – ogłoszenia o zmianie umowy;

Załącznik 7 – ogłoszenia o wykonaniu umowy;

Załącznik 8 – ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym;

Załącznik 9 – ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14 nowej ustawy Pzp;

Załącznik 10 – ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Ostatnie wpisy