31 grudnia 2020 – Rozporządzenia do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowane

Poniżej udostępniamy wykaz aktów wykonawczych do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych i podstaw prawnych ich wprowadzenia:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz. U. poz. 2362)

Podstawa prawna: art. 23 ust. 6 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452)

Podstawa prawna: art. 70 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 2434)

Podstawa prawna: art. 80 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2406)

Podstawa prawna: art. 81 ust. 2 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)

Podstawa prawna: art. 128 ust. 6 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2439)

Podstawa prawna: art. 272 ust. 2 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. poz. 2460)

Podstawa prawna: art. 394 ust. 4 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2397)

Podstawa prawna: art. 504 ust. 2 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz. 2453)

Podstawa prawna: art. 544 ust. 4 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437)

Podstawa prawna: art. 576 ustawy Pzp

Zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (Dz. U. poz. 2441)

Zobacz rozporządzenie

Ostatnie wpisy