Informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana Prezesowi UZP

Zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach – nie  później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.   W uzasadnieniu do ustawy Pzp wskazano, że „w  celu realizacji zadania Prezesa Urzędu określonego w art.  469  pkt  4  projektu  ustawy,  zgodnie  z  którym  jest  on  zobowiązany  do  dokonywania  analiz funkcjonowania  systemu  zamówień  publicznych,  w  art.  81  przewidziano  dodatkowe  narzędzie,  które w większym stopniu pozwoli na bieżąco realizować to zadanie”. Informacja przekazywana Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, zawiera dane związane z odpowiednio wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertami wstępnymi, ofertami, ofertami dodatkowymi, ofertami ostatecznymi  lub  ofertami obejmującymi prace badawczo-rozwojowe, które pozwolą Prezesowi UZP  na dokonywanie bieżącej analizy na temat wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, w zależności od rodzajów zamawiających, rodzajów i wartości zamówień, liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz poszczególnych trybów.

Z ustawy Pzp wynika, że obowiązek przekazywania Prezesowi  UZP  informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu lub ofertach, zwanej dalej „Informacją”,  ma  zastosowanie  do wszystkich …..

Zobacz pełną treść opinii UZP w tej sprawie

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy