OPINIA UZP: Moment wszczęcia postępowania a możliwość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej także jako ustawa Pzp2019). Od tego momentu zamawiający zobowiązani są udzielać zamówień w oparciu o przepisy ww. ustawy. W przypadku jednak postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej także jako ustawa Pzp2004).

Dla stwierdzenia, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdą zastosowanie przepisy ustawy Pzp2004, koniecznym jest ustalenie, iż postępowanie takie zostało wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp2004 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający wszczynał zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej. Tym samym, możliwość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp2004, istnieje w odniesieniu do postępowań, w których ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 ust. 7d ustawy Pzp2004, zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej nie mogło nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, należy przyjąć że wszczęcie postępowania w roku 2020 mogło mieć miejsce w sytuacji gdy najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020r. nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub upłynęło 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Również w stosunku do postępowań, w których ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020r., ale jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła po dniu 31 grudnia 2020r., zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowej ustawy Pzp. Powyższe wynika z faktu, że moment wszczęcia postępowania – wyznaczała w ustawie Pzp2004 – data zamieszczenia przez zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej. A zatem doszło do wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Pzp2004, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020r. Należy jednak pamiętać, że zamawiający zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej naruszał przepis art. 11 ust. 7d ustawy Pzp2004. Reasumując w takim wypadku doszło do wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Pzp2004 z jednoczesnym naruszeniem przepisu art. 11 ust. 7d tej ustawy. Z odmienną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020r., ale jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła po tej dacie, i równocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało przez zamawiającego zamieszczone na stronie internetowej po dniu 31 grudnia 2020 r. W takim przypadku nie doszło do wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Pzp2004. Nie dokonano bowiem czynności wszczynającej postępowanie, to jest nie zamieszczono ogłoszenia na stronie internetowej. Nie doszło także do wszczęcia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp2019, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021r., gdyż w myśl tych przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne wszczyna się, co do zasady poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 130 ust. 1 ustawy Pzp). Do wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Pzp2019, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 nie mogło zatem dojść w sytuacji przekazania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed tą datą, z uwagi na moment dokonywania czynności przekazania przypadający na datę przed wejściem w życie ustawy Pzp2019. Reasumując w takiej sytuacji nie można uznać aby doszło do wszczęcia postępowania w rozumieniu przepisów ustawy Pzp2004 obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu po 31 grudnia 2020 r.), ani też przepisów ustawy Pzp2019 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 (przekazanie ogłoszenia do DUUE przed 1 stycznia 2021 a więc przed datą obowiązywania ustawy Pzp2019). W takim przypadku za zasadne należałoby uznać zamieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, że ogłoszenie o wskazanym numerze przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Interpretacja na dzień 8 stycznia 2021 r.

Źródło: Informator UZP nr 4 z roku 2020

Ostatnie wpisy