Ustalenie prawidłowego sposobu obliczenia ceny ofertowej – właściwa stawka VAT w zamówieniach publicznych w świetle ostatniej zmiany Ordynacji podatkowej (Dz.U.2015 poz. 1649)

Zamawiający mogą występować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej pod warunkiem, że wydanie interpretacji może mieć wpływ na sposób obliczenia ceny.

Na mocy przepisu art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933 – dalej jako pzp) cena w zamówieniach publicznych to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc cena brutto. W wyniku pojawiających się kontrowersji co do obowiązku badania stawki podatku od towarów i usług przez zamawiających i skutków stwierdzenia zastosowania niezgodnej z przepisami stawki podatku VAT, Sąd Najwyższy w dniu 20 października 2011 r. wydał dwie uchwały (III CZP 52/11 i III CZP 53/11).

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, o ile nie zachodzą przesłanki do poprawienia błędnie wskazanej stawki podatku jako oczywistej omyłki.

W konsekwencji prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT przez zamawiającego na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nabiera szczególnego znaczenia. Od 1 stycznia 2016 r. zamawiający uzyskali dodatkowe uprawnienie dotyczące związane z kwestiami podatkowymi w postępowaniu. Na podstawie art. 14 s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r., poz. 613 z późn. zm. – dalej jako „ordynacja”) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Zamawiający mogą zatem występować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej pod warunkiem, że wydanie interpretacji może mieć wpływ na sposób obliczenia ceny. Mając na uwadze skuteczne korzystanie z przyznanego uprawnienia, należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów:

  • interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (art. 14d § 1 ordynacji) – mając na uwadze możliwy maksymalny termin na wydanie interpretacji, skorzystanie z przyznanego uprawnienia na etapie oceny ofert może okazać się nieefektywne, ze względu na termin związania ofertą i konieczność rozstrzygnięcia postępowania;
  • wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji składa się na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. 2016, poz. 14);
  • wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w kwocie 40 zł. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego;
  • wniosek należy złożyć do właściwego organu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 643) w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego organami upoważnionymi są Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Właściwość miejscową określa się w przypadku zamawiających na podstawie adresu siedziby.

Do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku od towarów i usług jest właściwy:

1) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim;

2) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim lub śląskim;

3) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim lub świętokrzyskim;

4) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, opolskim lub wielkopolskim;

5) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Skorzystanie z uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może okazać się pomocne na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie pojawiających się wątpliwości pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów na etapie oceny ofert poprzez jednoznaczne sformułowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

mec. Łukasz Mackiewicz

Ostatnie wpisy