Zapraszamy do konsultacji rekomendacji na zamówienia publiczne na wyroby medyczne

Dokument – „Rekomendacje dotyczące Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych” jest efektem wspólnych prac grupy roboczej zajmującej się kwestiami zamówień publicznych na wyroby medyczne.
W pracach grupy, obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, brali udział reprezentanci następujących zrzeszeń branżowych (w kolejności alfabetycznej): Federacja Przedsiębiorców Polskich, MedTech Polska, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED, Polska Federacja Szpitali, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Unia Szpitali Klinicznych.
Wszyscy zainteresowani mogą do dnia 30 czerwca 2022 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej konsultacje@uzp.gov.pl przekazywać uwagi do treści zawartych w dokumencie.

Zobacz treść dokumentu

Ostatnie wpisy