Krajowa Izba Odwoławcza udostępniła trzeci numeru publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”

Krajowa Izba Odwoławcza udostępniła trzeci numeru publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”, które stanowi kontynuację zeszytów orzeczniczych KIO.

Swoim zakresem publikacja obejmuje 233 tezy orzecznicze, które zostały wybrane z ogromnej liczby orzeczeń Izby wydanych w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.

Zaprezentowane tezy zostały przyporządkowane do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 wraz z późn. zm.) z jednoczesnym odwołaniem do przepisów uchylonej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), jak i uchylonego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca  2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz. 964  ze zm.).  Wybrane zostały tezy, które zachowały swą aktualność po wejściu w życie wspomnianych wyżej  przepisów.

Zobacz publikację „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”

Źródło: www.uzp.gov.pl/kio

Ostatnie wpisy