Przegląd prasy zamówienia publiczne

Przegląd prasy

14 października 2021 roku – Waloryzacja umowy o zamówienie publiczne – na jakich zasadach.

Prawo zamówień publicznych nakazuje, by w kontrakcie zawieranym na ponad 12 miesięcy, znalazła się klauzula waloryzująca wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający znajdują ...

Przegląd prasy

31 sierpnia 2021 roku – Zamówienia publiczne: Ofertę można wyjaśniać nie tylko jeden raz

Zamawiający może wielokrotnie wzywać do wyjaśnień złożonej oferty i nie oznacza to prowadzenia zakazanych prawem negocjacji – uznała Krajowa Izba ...

Przegląd prasy

11 czerwca 2021 roku – MRPiT: Polska podjęła działania, by zapewnić zgodność krajowego prawa zamówień publicznych z unijnym

Polska podjęła działania legislacyjne, by zapewnić zgodność prawa krajowego z regulacjami UE dot. prawa zamówień publicznych – poinformowało PAP MRPiT. ...

Przegląd prasy

1 kwietnia 2021 roku – Zamówienia publiczne: zakaz potrącania kar umownych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wykonawcy mogą skorzystać z rozwiązań, które dają im szansę na zapewnienie ...

Przegląd prasy

25 marca 2021 roku – Przetargi: Kryteria oceny ofert nie mogą być pozorne

Informacje wykonawców muszą być weryfikowalne już na etapie przetargu – uznał sąd w precedensowym wyroku, który może położyć kres przyznawaniu ...

Przegląd prasy

19 marca 2021 roku – Nowe prawo zamówień publicznych: trzy warianty pozwalają na dopasowanie do zamówienia

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., wprowadza tryb podstawowy, czyli zupełnie nową ...

Przegląd prasy

1 marca 2021 roku – Pozew cywilny – prosta droga do zapłaty za szkodę przedsiębiorcy w przetargu – uchwała SN

Pozew o odszkodowanie za naruszenia w przetargu nie wymaga wcześniejszego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej ani sądu, że do nich doszło. ...

Przegląd prasy

8 lutego 2021 roku – Nowe prawo zamówień publicznych: jak skutecznie dochodzić odszkodowania od zamawiającego

Polski ustawodawca nie wprowadził do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019r. (dalej: nowe Pzp) szczególnych rozwiązań ...

Przegląd prasy

18 lutego 2021 roku – Brexit: zamówienia publiczne – zmiany w relacjach z Wielką Brytanią

Z dniem 1 stycznia 2021 roku w polskim prawie zamówień publicznych pojawiło się wiele zmian, a to ze względu na ...

Przegląd prasy

16 grudnia 2020 roku – Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zawierać zakazanych postanowień.

Jak wynika z nowego prawa zamówień publicznych, nie będzie można naliczać kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio ...