noweprzetargi.pl

Dostęp do informacji publicznej w działalności NADLEŚNICTWA

Zapraszamy na praktyczne warsztatowe szkolenie poświęcone zagadnieniom dostępu do informacji publicznej w nadleśnictwach.

W trakcie tego szkolenia dowiesz się:

W ramach szkolenia otrzymasz m.in.:

 

 

mec. Marcin Adamczyk

Prowadzący: mec. Marcin Adamczyk

WIĘCEJ

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia Dostęp do informacji publicznej w działalności NADLEŚNICTWA. Warsztaty praktyczne.

1. Nadleśnictwo jako podmiot zobligowany do stosowani ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. Przesłanki generalne do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej: konstytucyjne postawy informacji publicznej; cel ustawy.
3. UDIP a inne akty prawne (k.p.a. i inne procedury oraz akty prawne).
4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:

a) otwarte dane a informacja publiczna;
b) co musi być na BIP w związku z otwartością danych?
c) co powinno być zamieszczane w przypadku udostępnienia klasycznej informacji publicznej w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zw. z ustawą o otwartych formatach danych (wzór informacji).

5. Zasady rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

a) weryfikacja wniosku;
b) pierwsze kroki po wpłynięciu wniosku;
c) minimalne elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
d) wniosek anonimowy;
e) udzielenie odpowiedzi na stan faktyczny w dacie złożenia wniosku czy w dacie odpowiedzi na wniosek?
f) pytania dotyczące przyszłości – odpowiadać czy nie?
g) udzielenie odpowiedzi niezwłocznie czy nie później niż 14 dnia?
h) wezwanie do podpisania wniosku w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej (wzór wezwania) uwzględniający nową zasadę pisemności;
i) udostępnianie kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem”;
j) spam a informacja publiczna.

6. Rodzaje dokumentów związanych z UDIP i zasady ich udostępniania:

a) dokument urzędowy – czy każdy podlega udostępnieniu?
b) dokument prywatny (wzór pisma informującego o odmowie udostępnienia informacji publicznej z uwagi na żąda-nie udostępnienia dokumentu prywatnego);
c) dokument wewnętrzny.

7. Osoba pełniąca funkcje publiczne w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych (w tym udostępniania umów zawieranych przez Nadleśnictwo z osobami fizycznymi).
8. Informacja publiczna tzw. przetworzona:

a) co to jest informacja publiczna przetworzona?
b) specyfika procedury rozpatrzenia wniosku dotyczącego informacji publicznej przetworzonej;
c) wezwanie do wykazania przesłanki „szczególnie istotne dla interesu publicznego” (wzór wezwania);
d) podstawy prawne decyzji odmownej (wzór sentencji decyzji);
e) na co zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu wniosku, jak wykazać „paraliż” jednostki?

9. Problematyka terminu rozpatrzenia wniosku o odstęp do informacji publicznej.
10. Koszty udostępniania informacji publicznej.
11. Anonimizacja i jej zasady;
12. Decyzja odmowna w zakresie dostępu do informacji publicznej – uwagi praktyczne, procesowe:

a) najczęstsze przesłanki odmowy udostępnienia (prawo do prywatności, tajemnica przedsiębiorcy);
b) zakres stosowania k.p.a.;
c) elementy obligatoryjne decyzji, prawidłowe oznaczenie organu, błąd w dacie wydania decyzji, prawidłowe poucze-nie decyzji instancyjnej, podpisywanie decyzji utrwalonej w postaci elektronicznej;
d) klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i2 RODO.

13. Bezczynność i przewlekłość w załatwieniu sprawy z zakresu informacji publicznej.