noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne powyżej progu unijnego

Zapraszamy na szkolenie poświęcone konkretnym problemom występującym w procedurach o wartości powyżej progu unijnego. Na szkoleniu skoncentrujemy się nie tylko na sprawnym poprowadzeniu samej procedury w trybie przetargu nieograniczonego, ale spróbujemy przyjrzeć się bliżej scenariuszom, które mogą uniemożliwić nam zawarcie ważnej umowy. Wskażemy sposoby wybrnięcia z pozornie patowej sytuacji, m.in. wskażemy na instrumenty prawne jakimi dysponuje zamawiający po unieważnieniu postępowania.

Przeanalizujemy również przejście w tryb negocjacji z ogłoszeniem, zamówienia z wolnej ręki oraz wskażemy na opcje i wznowienia jako dobry mechanizm usprawniający nabywanie dostaw usług i robót budowlanych.

W trakcie całego dnia szkoleniowego odnosić się będziemy do coraz bogatszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, wyników kontroli oraz interpretacji funkcjonujących w obrocie prawnym.

Szkolenie dostępne jest w formule online oraz stacjonarnej w opcji 1-dniowej.

Cena od: 450 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia Zamówienia publiczne powyżej progu unijnego – procedura według różnych scenariuszy – od wszczęcia postępowania do zawarcia ważnej umowy.

1. Wprowadzenie. Analiza aktualnego stanu prawnego.
2. Kluczowe czynności w postępowaniu powyżej progu unijnego na przykładzie trybie przetargu nieograniczonego.
3. Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym – studium przypadku.
4. Zastrzeżenia organów kontroli dotyczące nieprawidłowości przy prowadzeniu postępowań powyżej progu unijnego:
a) ustalenie wartości zamówienia,
b) warunki udziału w postępowaniu oraz precyzyjny dobór kryteriów oceny ofert,
c) wybór najkorzystniejszej oferty,
d) nieprawidłowości przy odrzucaniu ofert.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty a uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy – możliwe sposoby postępowania.
6. Podstawy prawne unieważnienia postępowania a ich wpływ na zastosowania różnych trybów postępowania w kolejnych postępowaniach – stwierdzone nieprawidłowości przez Prezesa UZP oraz innych organów kontroli.
7. Przesłanki prawne i faktyczne umożliwiające zastosowanie negocjacji bez ogłoszenia – przykłady nieprawidłowości stwierdzone przez organy kontroli.
8. Przebieg postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
9. Przesłanki prawne i faktyczne umożliwiające zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki – przykłady nieprawidłowości stwierdzone przez organy kontroli.
10. Jak sprawnie zapewnić dostawy, usługi i roboty budowlane w możliwe najkrótszym terminie – czyli wariant „szybki” procedury.
11. Opcje i wznowienia jako mechanizm usprawniający nabywanie dostaw usług i robót budowlanych.
12. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.