noweprzetargi.pl

Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych - jak bezpiecznie poprowadzić procedurę w świetle orzecznictwa i wniosków organów kontroli.

Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone procedurze udzielenia zamówienia publicznego i popełnianym w jej toku błędom i nieprawidłowościom w prowadzonych procedurach zamówień publicznych. Słowa w tytule szkolenia „jak bezpiecznie poprowadzić procedurę” są nieprzypadkowe – pokażemy w jaki sposób sprawnie ominąć krytyczne punkty w procedurze, unikając jednocześnie powielania błędów, które tak wielu zamawiających już popełniło. Szkolenie w dużej mierze oprzemy o najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz o wyniki pierwszych kontroli procedur poprowadzonych według przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie to polecamy każdemu Zamawiającemu, ale również przedstawicielom Wykonawców oraz osobom na co dzień kontrolującym zamówienia publiczne.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1- lub 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ
Bogdan Artymowicz

Prowadzący: mec. Bogdan Artymowicz

WIĘCEJ
mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres tematyczny szkolenia Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

 1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów obowiązujących w systemie zamówień publicznych po zmianach.
 2. Co wolno a czego nie wolno Zamawiającemu w toku procedury – czy wszystkie schematy postępowania są bezpieczne?
 3. Skutki niepotrzebnej kazuistyki lub zbytniej elastyczności po stronie Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowości mające kluczowe znaczenie w trakcie przeprowadzanych kontroli w obszarach:
  1. opisu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości,
  2. szacowania wartości zamówienia – projekty wieloletnie, projekty realizowane w partnerstwie – szacowanie w podziale na części;
  3. wyboru trybu udzielenia zamówienia,
  4. doboru i weryfikacji podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych,
  5. doboru kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na rzetelność i celowość wydatkowania środków publicznych,
  6. zapisów SWZ,
  7. warunków udziału w postępowaniu i polegania na zasobach innych podmiotów,
  8. prac komisji przetargowej – właściwe powołanie komisji przetargowej i dokumentowanie jej pracy,
  9. oceny dokumentów składanych przez Wykonawców,
  10. badania i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń,
  11. wyboru najkorzystniejszej oferty, oferty wariantowe i równoważne,
  12. zawieranych umów w tym umów zawieranych w stanie epidemii,
  13. braku wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego,
  14. prowadzenia i archiwizacji dokumentacji przetargowej;
  15. innych uchybień stwierdzanych w trakcie przeprowadzanych kontroli.
 5. Wydatkowanie środków publicznych do 130 000 złotych w jednostce – okiem organu kontrolującego.
 6. Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów prawa.
 7. Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nakładanie korekt finansowych w kontekście zmian w Prawie Zamówień Publicznych od 2021 roku: zasady przeprowadzania kontroli zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku, stosowania „Taryfikatora” w praktyce oraz najczęściej pojawiające się błędy skutkujące nałożeniem korekty.
 8. Centralny Rejestr Umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – nowy obowiązek od 1 stycznia 2022 – realne niebezpieczeństwa.
 9. Zagadnienie odpowiedzialności prawnej za naruszenia dokonane w obszarze zamówień publicznych.
 10. Dyskusja

 

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla: