noweprzetargi.pl

Jak wygrywać w wyścigu po publiczne pieniądze – szkolenie dla firm startujących w przetargach na usługi, dostawy i roboty budowlane

Ostatnie zmiany w systemie zamówień publicznych diametralnie zmieniły sytuację Wykonawców. Całkowicie nowa konstrukcja systemu zamówień publicznych, obejmująca m.in. nowe tryby udzielania zamówień, nowe przesłanki wyboru przez zamawiającego danego trybu wydatkowania środków, elektronizacja zamówień publicznych, zmiany w zakresie badania i oceny ofert, zmiany w zasadach wnoszenia środków odwoławczych, inne regulacje podwykonawstwa i wiele innych elementów sprawia, że sposób walki o dostęp do środków publicznych stał się bardziej skomplikowany. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej nowym rozwiązaniom nałożonym na specyfikę obecnego roku, zmian na rynkach surowców, usług, zmianach cen i kursów walut a także wyższej inflacji. W świetle tych wszystkich czynników nowego znaczenia nabierają pytania: Czy w jakimkolwiek przetargu w nowym stanie prawnym Państwa oferta została odrzucona? Czy wiedzą Państwo jak zapoznać się z ofertami konkurentów? Jak sprawdzić ile środków zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia? Czy mają Państwo świadomość, jakie informacje mogą / muszą Państwo przekazać w ofercie, a jakich nie i jakie wiążą się z tym konsekwencje? Czy kiedykolwiek przegrali Państwo przetarg wiedząc, że Państwa oferta była bezwzględnie najlepsza? Czy zdarzyło się, że mimo wygranego przetargu chcieli Państwo zrezygnować z realizacji zamówienia? Czy kiedykolwiek z powodu nieznajomości regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych musieli Państwo znaczące kwoty przeznaczyć na konsultacje prawne w tym zakresie? Na te i wiele innych pytań znajdziemy wspólnie odpowiedzi na szkoleniu dedykowanym wykonawcom w zamówieniach publicznych. Już teraz zapraszamy na kolejne edycje tego szkolenia.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ
mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 470 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Jak skutecznie pozyskiwać zlecenia z sektora Publicznego w roku 2024.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Jak skutecznie pozyskiwać zlecenia z sektora Publicznego w roku 2024.

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

21.05.2024 (za 35 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

552.85 zł

Cena VAT 23%:

680 zł

Więcej

Zakres tematyczny szkolenia Ustawa PZP dla Wykonawców

I. Wprowadzenie – podstawy prawne legalnego pozyskiwania zleceń z sektora publicznego:
1) Zamówienia publiczne – zasady kalkulowania udziału w postępowaniach przetargowych.
2) Ustawa Prawo zamówień publicznych jako podstawowe źródło prawa w zakresie procedur wydatkowania środków publicznych.
II. Procedury udzielania zamówień publicznych – elementy istotne dla Wykonawców – jak skutecznie pozyskiwać zlecenia z sektora publicznego?
1) Zamówienia udzielane bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – gdzie szukać informacji o takich zamówieniach?
2) Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne:
a) tryby udzielania zamówień – teoria a rzeczywistość,
b) terminy w postępowaniach – na co zwracać uwagę,
c) kwalifikacja podmiotowa w braku uprzedniej oceny ofert,
d) tryb podstawowy w wariancie negocjacji fakultatywnych – „wiem, że nic nie wiem”:
• czym różnią się poszczególne warianty trybu podstawowego?
• kiedy zapada decyzja o prowadzeniu negocjacji?
• czy podczas negocjacji muszę składać ofertę?
• jakimi narzędziami dysponuje wykonawca na tym etapie postępowania?
3) Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:
a) tryby udzielania zamówień – przetarg nieograniczony i długo, długo nic,
b) terminy w postępowaniach – na co zwracać uwagę,
c) uprzednia ocena ofert i jej wpływ na kwalifikację podmiotową,
d) czy zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści oferty?
4) Tryb negocjacji bez ogłoszenia i Zamówienie z wolnej ręki w sytuacjach nadzwyczajnych – pojęcie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia i natychmiastowej konieczności jego wykonania. Schemat działania i pozycja wykonawcy.
III. Specyfikacja warunków zamówienia – co warto wiedzieć aby być krok przed konkurencją:
1) Sposób i miejsce udostępnienia SWZ – uwaga na stronę internetową prowadzonego postępowania!
2) Zmiany i modyfikacje w dokumencie SWZ:
a) kiedy treść SWZ można uznać za ostateczną?
b) co zrobić, jeśli zamawiający nie udziela wyjaśnień?
c) odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających;
3) Jak czytać SWZ w świetle podstawowych elementów postępowania o udzielenie zamówienia:
a) środki komunikacji elektronicznej,
b) dwukrotna kwalifikacja podmiotowa – po otwarciu ofert oraz po badaniu i ocenie ofert,
c) opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy.
IV. Ważna zmiana – komunikacja elektroniczna i sporządzanie oferty w postępowaniach przetargowych:
1) Platformy zakupowe – istniejące środki komunikacji elektronicznej:
a) miniPortal & ePUAP – rozwiązanie przejściowe na lata,
b) platformy komercyjne,
c) Platforma e-Zamówienia.
2) Wymagane rodzaje podpisów elektronicznych.
3) Akceptowane formaty danych.
4) Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych:
a) co to jest dokument elektroniczny,
b) oryginał a kopia, czyli cyfrowe odwzorowanie,
c) kto podpisuje poszczególne dokumenty elektroniczne?
V. Przygotowanie oferty w postępowaniu – ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE:
1) Kluczowe elementy oferty – skutki błędów w formularzu ofertowym.
2) Zasada jawności a tajemnica przedsiębiorstwa.
3) Wadium wnoszone przez konsorcjum w świetle orzecznictwa – zasady bezpiecznego postępowania.
4) Grupy kapitałowe a możliwość zaistnienia zmowy przetargowej.
5) PODWYKONAWCA – sposób ujawnienia informacji o podwykonawcach, sposoby zabezpieczania interesu pod-wykonawców przy realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Weryfikacja przesłanek wykluczenia wobec podwykonawców.
VI. WAŻNY ETAP PROCEDURY – Badanie i ocena ofert w postępowaniu przetargowym – JAK SKUTECZNIE BRONIĆ SWOJEJ OFERTY?
1) Otwarcie ofert – nowe obowiązki zamawiającego i ich wpływ na sytuację wykonawcy.
2) Wgląd w oferty konkurencyjne oraz weryfikacja / kwestionowanie ofert przez innych uczestników postępowania.
3) Badanie i ocena ofert – weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
a) obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu;
b) przesłanki odrzucenia oferty;
c) margines błędu w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, inne omyłki.
4) Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę:
5) Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności i ich znaczenie dla Wykonawcy.
6) Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą – nowe obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7) Unieważnienie postępowania – strategia działania Wykonawcy.
VII. OCHRONA INTERESÓW FIRMY W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH – Środki ochrony prawnej:
1) W jaki sposób wykonawca może dochodzić swoich praw? Jak liczyć terminy? Procedura składania odwołania do KIO.
2) Odwołanie a przebieg postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Powództwo o unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VIII. WYGRANE POSTĘPOWANIE A UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – MOŻLIWOŚCI NEGOCJACYJNE.
IX. WALORYZACJA w toku prowadzonych postępowań oraz kontraktów w toku.
X. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli Wykonawców – osób przygotowujących oferty w publicznych postępowaniach przetargowych oraz osób nadzorujących ten proces.