noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki

Po ponad roku funkcjonowania całkowicie nowych rozwiązań związanych z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych, możemy dokonać swego rodzaju podsumowania i skonfrontować własne doświadczenia z doświadczeniem ekspertów. Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań poradzili sobie poszczególni Zamawiający i czy nowym wymogom sprostali Wykonawcy? Jakie wątpliwości zrodziły nowe instrumenty, które od ponad roku funkcjonują w obrocie prawnym? W których miejscach procedury pojawiły się w praktyce błędy i jakie są ich konsekwencje dla procedury? Na wszystkie pytania odpowiemy na intensywnych warsztatach zamówień publicznych prowadzonych przez Jacka Jerkę. Wiedza i doświadczenie naszego eksperta, obszerne materiały szkoleniowe, świetny kontakt z grupą to główne atuty tego szkolenia. Trzy intensywne dni wspólnego zmagania się z najbardziej aktualną tematyką zamówieniową. Wszystko to każdorazowo w niesamowitym miejscu, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule. Zapraszamy!

Cena od: 1290 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki: Praktyczne wskazówki oraz bezpieczne procedury zamówień publicznych w 2023 roku. Od planu zamówień do zrealizowanej umowy.

Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki: Praktyczne wskazówki oraz bezpieczne procedury zamówień publicznych w 2023 roku. Od planu zamówień do zrealizowanej umowy.

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

15.02.2023 - 17.02.2023 (za 18 dni)

Czas Trwania:

3 dni

Miejsce:

Wieliczka k/Krakowa Turówka Hotel & SPA⋆⋆⋆⋆

Cena VAT zwolniony:

2580 zł

Cena VAT 23%:

3175 zł

Więcej

Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki - zakres tematyczny

I BLOK – INFORMACJE OGÓLNE:
1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny. Zmiany w zamówieniach publicznych po 1 stycznia 2022.
2. Przesłanki stosowania Trybu Przetargu Nieorganicznego i Trybu Podstawowego.
3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsultacje rynkowe w praktyce – jakie błędy popełniają Zamawiający na tym etapie postępowania?
4. Wydatkowanie środków publicznych do 130 000 złotych w jednostce – okiem organu kontrolującego.

II BLOK – SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO 2022 – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
1. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, szacowanie, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu.
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy.
3. Projekt umowy i jego kluczowe zapisy.
4. Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – zasady postępowania. Pozostałe ob-owiązki publikacyjne w toku postępowania.
5. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia w toku postępowania.
6. Przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę. Postępowanie w formie elektronicznej.
7. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
8. Przesłanki obligatoryjne a fakultatywne wykluczenia Wykonawcy. Kryteria oceny ofert.
9. Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środ-ków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
10. Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu. Wybór oferty po terminie związania. Oferty dodatkowe.
11. Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia. Unieważnienie postępowania – przesłanki.

III BLOK – SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 2022 – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
1. Analiza Potrzeb i Wymagań – wymagana treść zgodnie z art. 83 – przykładowy wzór.
2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w tym w zakresie opracowanie SWZ w zakresie: sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, określenie niektórych warunków zamówienia, wskazanie przedmiotowych środków dowodowych.
3. Sporządzenie dokumentu SWZ w Trybie przetargu nieorganicznego.
4. SWZ – warunki zamówienia dotyczące składania ofert częściowych i ofert wariantowych, wadium w tym dopuszczalne formy wadium i reguły zatrzymywania i zwrotu wadium.
5. SWZ – Kryteria kwalifikacji podmiotowej – przykładowe postanowienia zawarte w SWZ w tym dotyczące: przesłanek wykluczenia z postępowania, warunków udziału w postępowaniu, udostępniania zasobów przez inne podmioty podmiotowych środków dowodowych.
6. SWZ – przykłady postanowień dotyczących kryteriów oceny ofert.
7. SWZ – przykłady innych obligatoryjnych lub fakultatywnych postanowień SWZ.
8. Badanie i ocena ofert w przetargu nieograniczonym.
9. Wybór najkorzystniejszej oferty – schemat działania. Zakończenie postępowania – wymogi proceduralne.
10. Dokumentowanie postępowania w Trybie Przetargu Nieorganicznego oraz archiwizacja dokumentów.

IV BLOK – UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W PRAKTYCE:
1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne.
2. Umowy: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.
3. Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów.
4. Raport z realizacji zamówienia. Publiczny rejestr umów – nowy obowiązek jednostek publicznych.

V BLOK – KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
1. Audyt i kontrola finansowa zamówień publicznych w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.
2. Zagadnienie odpowiedzialności prawnej za naruszenia dokonane w obszarze zamówień publicznych: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność pracownicza, odpowiedzialność karna.