noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Mackiewicza dla Biur Kontroli

Zapraszamy na 2-dniowe praktyczne Warsztaty Zamówień Publicznych adresowane do pracowników Biur Kontroli. Szkolenie opiera się na dwuetapowym merytorycznym szkielecie – część teoretyczna oraz część warsztatowa. Studium przypadków rozbudowane jest o konkretne stany faktyczne, bogate orzecznictwo oraz kluczowe z puntu widzenia interpretacji rozstrzygnięcia KIO.

Podstawowym atutem Warsztatów dla Biur Kontroli jest ciekawy i angażujący uczestników sposób prowadzenia zajęć oraz nietuzinkowe podejście do tematu. Szkolenie to w ankietach poszkoleniowych oceniane jest naprawdę wysoko. Szkolenie organizowane jest cyklicznie, tematyka – zwłaszcza w części warsztatowej – stale jest aktualizowana. Warsztaty z tej tematyki dostępne są w większych miastach wojewódzkich. Usługa dostępna wyłącznie w formule stacjonarnej.

mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres tematyczny Warsztatów Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza dla BIUR KONTROLI

„Zamówienia publiczne – procedura, nieprawidłowości, kontrola. Praktyczne warsztaty dla biur kontroli realizowane w oparciu o CASE STUDY.”

 

BLOK I – Wprowadzenie
1. Nowa Ustawa PZP i akty wykonawcze do niej a zapisy Dyrektyw, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz taryfikator naruszeń
2. Mapa ustawy – kluczowe aspekty z perspektywy kontrolującego.
3. Przepisy przejściowe a kontrola postępowań.
4. Kluczowe definicje i zasady udzielania zamówień. Uczciwa konkurencja, równe traktowanie i bezstronność – ujęcie w nowej ustawie. Analiza porównawcza.

BLOK II – Kontrola i stwierdzane nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania.
1. Konsekwencje błędów na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej – analiza działań i zaniechań
zamawiających.
2. Obowiązkowe planowanie a udzielanie zamówień nieplanowanych – zasady postępowania – skutki dla prowadzonych procedur.
3. Definicja przedmiotu zamówienia – niewystarczająca lub nieprecyzyjna – skutki. Ograniczenie konkurencji a sztuczne zawężenie konkurencji. Definicja sztucznego zawężania konkurencji a dozwolone ograniczanie konkurencji.
a. Opis niewystarczający lub niedokładny – potencjalne naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
b. Brak nakazu podziału zamówienia na części a brak uzasadnienia zaniechania podziału – zasady stosowania w praktyce.
c. Nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne.
d. Liczba pytań do specyfikacji i treść udzielonych odpowiedzi jako wskaźnik istnienia nieprawidłowości. Pytania zadane po terminie ustawowym – zasady postępowania wobec bezczynności zamawiającego.
e. Brak podziału zamówienia na części – konsekwencje.
4. Szacowanie wartości zamówienia – kluczowy element w działaniach zamawiających:
a. Zasady szacowania wartości zamówienia – należyta staranność w praktyce.
b. Podział prowadzący do niestosowania ustawy a podział w celu uniknięcia stosowania ustawy – nowe podejście w praktyce organów kontroli.
c. Dokumentowanie szacowania wartości. Sztuczny podział na usługi, dostawy i roboty budowlane.
d. Udzielanie zamówienia w częściach – zasady postępowania w przypadku zamówień nieplanowanych.
e. Oferty częściowe a zamówienia udzielane w częściach.
f. Brak aktualizacji szacowania wartości zamówienia a możliwość wystąpienia nieprawidłowości
g. Szacowanie w przypadku kilku jednostek organizacyjnych. Kiedy jednostka posiada
tzw. samodzielność zamówieniową.
5. Zasady formułowania kryteriów oceny ofert – ustawowy katalog kryteriów. Konsekwencje braku przedstawienia wystarczająco szczegółowego opisu kryteriów udzielenia zamówienia i ich wagi, nieopublikowanie kryteriów udzielenia zamówienia. Rozbieżności w dokumentach zamówienia i ogłoszeniu.
6. Kryteria oceny ofert niezwiązane z przedmiotem zamówienia. Konsekwencje wprowadzenia otwartych kryteriów oceny ofert na prawidłowość prowadzonej procedury.
7. Warunki udziału w postępowaniu – zasada właściwego konstruowania. Dobór dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a. Stosowanie przesłanek wykluczenia – kryteria kwalifikacji wykonawców. Skutki nieprawidłowości w tym zakresie.
b. Przesłanki wykluczenia a dobór dokumentów podmiotowych. Zasady weryfikacji.
c. Kryteria kwalifikacji premiujące jednego wykonawcę – konsekwencje dla prowadzonej procedury.
d. Przesłanki wykluczenia wykonawcy – obligatoryjne i fakultatywne – zasady stosowania.
e. Aktualność dokumentów w nowym stanie prawnym.
8. Zasady określania terminu składania ofert – niezapewnienie czasu na uzyskanie dokumentacji zamówienia. Nieuzasadnione skrócenie terminu składania ofert – konsekwencje. Termin związania ofertą – zasady wskazywania w dokumentach zamówienia.

BLOK III – Kontrola i stwierdzane nieprawidłowości na etapie prowadzenia procedury.
1. Zasady zamieszczania ogłoszeń i modyfikacji dokumentów zamówienia.
2. Zmiana dokumentów zamówienia istotna dla składania ofert a zmiana istotnie zmieniająca charakter zamówienia – skutki w postępowaniu.
3. Zasady komunikacji w postępowania. Elektronizacja jako obowiązek wszystkich zamawiających. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących elektronizacji procedury – następstwa dla zamawiających.
4. Negocjacje w praktyce – dozwolone i niedozwolone negocjacje z wykonawcą. Konsekwencje błędów na etapie negocjacji. Modyfikacja zamówienia po negocjacjach – zasady postępowania. Zmiana opisu potrzeb i wymagań.
5. Nieprawidłowe stosowanie kryteriów kwalifikacji – błędy na etapie oceny ofert.
6. Niedozwolone powiązania wykonawców i zamawiających.
7. Badanie i ocena ofert:
a. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.
b. Granice dopuszczalnych poprawek w treści oferty.
c. Rażąco niska cena a czyn nieuczciwej konkurencji – zasady postępowania.
d. Przesłanki odrzucenia ofert w nowej ustawie – prawa i obowiązki zamawiającego.
e. Odrzucenie oferty niezgodnie z przepisami pzp a wybór oferty podlegającej odrzuceniu – konsekwencje.
8. Rażąco niska cena – nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskiej oferty.
9. Konflikt interesów w procedurze wpływający na wyniki postępowania – nieujawniony lub niewystarczająco ograniczony.
10. Zmowy przetargowe w nowym Prawie zamówień publicznych.
11. Tryby niekonkurencyjne – zasady weryfikacji. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia a natychmiastowe wykonanie – zasady doboru trybu.
12. Umowy w zamówieniach publicznych:
a. Elementy obligatoryjne i fakultatywne – wpływ błędów na prawidłowość procedur i ważność umowy.
b. Granice dopuszczalnych zmian umowy, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy, zmiana „bagatelna”.
c. Odstąpienie od umowy.

BLOK IV – PODSUMOWANIE SZKOLENIA. PANEL DYSKUSYJNY.

 

Uczestnicy warsztatów dla BIUR KONTROLI

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób odpowiedzialnych za kontrolę przygotowania i prowadzenia postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy,
  • audytorów i kontrolerów zewnętrznych,
  • osób zajmujących się oceną prawidłowości wydatkowania środków unijnych,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.