noweprzetargi.pl

Umowy w zamówieniach publicznych

.

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Umowy w zamówieniach publicznych w nowym stanie prawnym. Kompendium dla praktyków i osób bez doświadczenia.

Umowy w zamówieniach publicznych w nowym stanie prawnym. Kompendium dla praktyków i osób bez doświadczenia.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

25.07.2022 (za 21 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena VAT 23%:

480 zł

Więcej

Umowy w zamówieniach publicznych

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.

2. Przygotowanie danych w celu przygotowania projektu umowy – czynniki „wewnętrzne”.

2.1. Rodzaj przedmiotu zamówienia.
2.2. Tryb postępowania.
2.3. Opis przedmiotu zamówienia.
2.4. Analiza potrzeb i wymagań – wpływ na przygotowanie projektu umowy.
2.5. Termin wykonania umowy.
2.6. Kryteria oceny ofert – warunki udziału – wykluczenia – podwykonawcy.
2.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / zaliczki.
2.8. Zmiany w umowie – czynniki wewnętrzne.
2.9. Pozostałe elementy składowe mające wpływ na przygotowanie projektu umowy.

3. Kształtowanie projektu umowy w zamówieniach publicznych – czynniki „zewnętrzne”.

3.1. Ustawa pzp.
3.2. Kodeks Cywilny. Pełnomocnictwo.
3.3. Zawarcie umowy korespondencyjnie- środek komunikacji elektronicznej.
3.4. Ustawy „COVID-19”.
3.5. Umowy wynikające ze źródła finansowania – środki unijne.
3.6. Wykluczenia wykonawców i podwykonawców – lista sankcyjna.
3.7. Informacja, zmiany umowy wynikające z czynników zewnętrznych.
3.8. Inne …

4. Przygotowanie projektu umowy w oparciu o wybrane parametry czynników „zewnętrznych” i „wewnętrznych”. Projektu umów i ich analiza na gotowych przykładach.

4.1. Klauzula abuzywna (art. 433).
4.2. Czego nie wolno w umowach?
4.3. Data zakończenia realizacji umowy – wykonanie umowy.
4.4. Terminy.
4.5. Opóźnienie a zwłoka. Czy są to pojęcia tożsame, identyczne?
4.6. Tajemnica przedsiębiorcy w ofercie i umowie. Zasady postępowania.
4.7. Podwykonawca w umowie.
4.8. Prawa autorskie w zamówieniach publicznych. Przykładowe rozwiązania.
4.9. Kary umowne. Katalog popularnych rozwiązań.
4.10. Przedmiot zamówienia.
4.11. Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych.
4.12. Gwarancja i rękojmia. Różnice i zasady zastosowania w zamówieniach publicznych.
4.13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Przykładowe rozwiązania.
4.14. Mediacja, rozwiązywanie sporów.
4.15. Forma zawarcia umowy i dokumentowania jej zmian czy realizacji.
4.16. Odstąpienie od umowy.
4.17. Specyfika przygotowania umowy w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest robota budowlana lub usługa.
4.18. Zawarcie umowy na czas nieoznaczony – w jakich przypadkach jest to możliwe?
4.19. Inne składniki umowy mające wpływ na realizację.

5. Budowa wskaźników „waloryzacyjnych” – zmiana w umowie i zasady jej wprowadzenia.

5.1. Wskaźniki determinujące możliwość zmiany ceny/wynagrodzenia. Przykłady i gotowe rozwiązania.
5.2. Zmiana przedmiotu zamówienia, zakresu, ilości, rodzaju. Przykłady i gotowe rozwiązania.
5.3. Zmiana terminu wykonania zamówienia. Przykłady i gotowe rozwiązania.
5.4. Pozostałe przykłady możliwej zmiany w umowie. Gotowe rozwiązania.
5.5. Czy wojna w Ukrainie może być podstawą do zmiany w umowie? Jeżeli tak – jakie wymagania w tym zakresie należy wypełnić?
5.6. Jak dokumentować zmianę w umowie? Czy wprowadzać aneks do umowy?

6. Analiza wybranych fragmentów umów – wskazanie nieprawidłowości albo fragmentów wymagających zmiany.

6.1. Kontrola i nieprawidłowości.
6.2. Konsekwencje, nieważność umowy.
6.3. Czy Krajowa Izba Odwoławcza może unieważnić już zawartą umowę w oparciu o wniesione odwołanie przez wykonawcę?
6.4. Czy Prezes UZP po przeprowadzonej kontroli może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy?

7. Efekt wykonania umowy – „sprawozdania”.

7.1. Raport z realizacji umowy. Obowiązek także w procedurach o wartości powyżej progów unijnych.
7.2. Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. Skutki wadliwej treści ogłoszenia.
7.3. Analiza potrzeb i wymagań w procedurach o wartości zamówienia równej lub powyżej progów unijnych – weryfikacja dokumentu po wykonaniu umowy.
7.4. Rejestr umów – obowiązek jedynie dla jednostek sektora finansów publicznych.

8. Panel dyskusyjny.