noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne w trakcie roku 2022 – zagadnienia problemowe

Zapraszamy na szkolenie poświęcone rozwiązywaniom bieżących problemów z jakimi mamy do czynienia w zamówieniach publicznych w trakcie roku 2022. Sytuacja gospodarcza, geopolityczna, zmieniające się przepisy, częstokroć w sposób niespodziewany i niezapowiedziany – to wszystko burzy pewien stan stabilności jeśli idzie o zamówienia publiczne. Szkolenie, które właśnie proponujemy poświęcone jest tym sytuacjom, których u progu roku 2022 nie byliśmy w stanie jeszcze przewidzieć, a które właśnie w bieżących tygodniach mają swoje apogeum. Jak odnaleźć się w takiej sytuacji? Jak stosować nowe rozwiązania w zamówieniach publicznych kiedy nie ma jeszcze utartych sposobów postępowania? W trakcie tego szkolenia zmieniający się stan prawny nakładamy na obowiązujące dotychczas przepisy i pokazujemy bezpieczne z punktu widzenia Zamawiającego rozwiązania, które nawet po latach będziemy w stanie obronić w trakcie kontroli przy próbie ich podważenia.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ
Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ
mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne w trakcie roku 2022 – zagadnienia problemowe - zakres merytoryczny

1. Wprowadzenie. Nowe regulacje i ich konsekwencje dla Zamawiających i prowadzonych procedur w roku 2022. Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach i jego konsekwencje.
2. Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacowanie wartości zamówienia – skutki nieprawidłowości na tym etapie procedury.
3. Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia (SWZ): zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne.
4. Tajemnica Przedsiębiorstwa – odtajnianie zastrzeżonych dokumentów.
5. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawców w toku prowadzonej procedury.
6. Dopuszczenie korzystania z zasobów innych podmiotów a podwykonawstwo. Oświadczenia oraz dokumenty składane przez podmioty, na których zasobach polega Wykonawca.
7. Wadium – wniesienie, zwrot, zatrzymanie. W jakiej postaci należy składać wadium wnoszone w formie niepieniężnej? Jakie są zasady zwrotu wadium „z urzędu” a jakie „na wniosek”?
8. Otwarcie ofert. Oferta składana elektronicznie a niemożność jej otwarcia. Badanie ofert:

9. Udzielenie zamówienia i co dalej?
forma umowy w sprawie zamówienia publicznego i dopuszczalny moment jej zawarcia:

10. Rejestr umów prowadzony przez Ministra Finansów. Praktyczne aspekty rejestrowania danych dotyczących umów.
11. Zamówienia na roboty budowlane finansowane Rządowego Funduszu Polski Ład. Zasady procedowania. Wzorcowa umowa i za-sady rozliczeń. Jak wzorcowo przeprowadzić procedurę aby nie stracić dofinansowania?
12. Umowy w zamówieniach publicznych w obliczu obecnych problemów: zmiany cen, inflacji. Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, klauzule waloryzacyjne.
13. Umowne przesłanki zmiany umowy.
14. Nowe wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności.
15. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.